Statut udruženja

U skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima (Sl. glasnik RS, br. 51/2009, 99/2011 - dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon.), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 24.01.2022. u Beogradu, usvojen je statut udruženja „Primenjena fizika i elektronika”

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje „Primenjena fizika i elektronika” (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti edukacije i promocije nauke i inženjerstva.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su:

 • Kroz seminare i radionice omogućiti besplatno obrazovanje iz oblasti programiranja, fizike, elektronike, veštačke inteligencije i srodnih oblasti, kroz praktičan rad i mentorstvo vrhunskih stručnjaka/inja iz industrije i najboljih studenata/inja;

 • Omogućiti talentovanoj i motivisanoj deci, iz celog regiona, da steknu istražvačko-inženjersko iskustvo i ostvare kontakte sa onima koji dele slična interesovanja;

 • Unapređenje sveobuhvatnog ekosistema vezanog za edukaciju i rad sa mladima;

 • Unapređivanje celoživotnog učenja u svim sferama društva;

 • Veća zapošljivost mladih i njihovo aktivno učešće u društvu;

 • Promocija naučne kulture i kritičkog mišljenja.

Aktivnosti udruženja

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje naročito obavlja sledeće aktivnosti:

 1. Prikupljanje, analiza i primena novih dostignuća u oblastima informacionih tehnologija, fizike, matematike, elektrotehnike i drugih srodnih oblasti;

 2. Organizovanje, samostalno ili u saradnji sa drugim relevantnim organizacijama, naučnim i obrazovnim ustanovama, udruženjima, i/ili trećim licima, stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije;

 3. Samostalno ili u saradnji sa drugim relevantnim organizacijama, naučnim i obrazovnim ustanovama, udruženjima i/ili trećim licima, promovisanje proizvoda i usluga u oblasima informacionih tehnologija, fizike, matematike, elektrotehnike i drugih srodnih oblasti;

 4. Podrška i učešće u značajnim digitalnim i informatičkim događajima;

 5. Druge aktivnosti u skladu sa Zakonom o udruženjima, a u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruženja.

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv udruženja je: Primenjena Fizika i Elektronika

Naziv udruženja na stranom jeziku je: Applied Physics and Electronics

Skraćeni naziv je: PFE

Udruženje ima sedište u Vršcu

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Članstvo u Udruženju

Član 5.

Član/ica skupštine može biti i pravno lice. Pravno lice kao član odnosno osnivač udruženja pisanim putem delegira predstavnika/icu koji/a prisustvuje skupštini odnosno osnivačkoj skupštini.

Članstvo u Udruženju ne može se prenositi niti naslediti osim od strane članova/ica-osnivača/ica povezanim licima članova/ica-osnivača/ica.

Udruženje čine članovi/ice-osnivači/ce, odnosno oni članovi/ice koji/e su prisustvovali osnivačkoj skupštini Udruženja i članovi/ice koji/e naknadno pristupe Udruženju, a koji/e aktivno i kontinuirano učestvuju u ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Udruženje je dužno da vodi evidenciju o svojim članovima/icama, kao i da, prilikom prikupljanja, obrade, korišćenja i čuvanja podataka koji se odnose na članove/ice Udruženja, postupa u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva

Član 6.

Član/ica Udruženja može biti pravno ili fizičko lice koje Upravni odbor pozove da pristupi Udruženju i koji nakon toga podnese prijavu za učlanjenje u pisanoj formi, Upravnom odboru Udruženja sa izjavom da prihvata ciljeve i Statut Udruženja.

O prijemu u članstvo Udruženja, Upravni odbor Udruženja odlučuje najkasnije na prvoj sledećoj sednici u odnosu na istek 15 dana od dana podnošenja prijave.

U slučaju odbijanja prijave za prijem u članstvo, podnosilac prijave može podneti žalbu, u roku od 15 dana od dana uručenja odluke Upravnom odboru, a u slučaju da postoji ponovno odbijanje podnosilac može podneti žalbu u roku od 15 dana od uručenja odluke Skupštini Udruženja, čija odluka je konačna.

U slučaju da je prihvaćena prijava za učlanjenje, Upravni odbor će o tome dostaviti članu ili članici odluku Upravnog odbora i Sporazum o pristupu u članstvo. Podnosilac prijave je dužan/na da zaključi pristupni Sporazum u roku od 30 dana u suprotnom se smatra da je odustao/la od članstva u Udruženju, osim ukoliko odlukom o prijemu i ugovorom nije drugačije određeno.

Član/ica može da istupi iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog:

 1. Nepoštovanja odredaba Statuta ili drugog akta Skupštine Udruženja, Upravnog odbora ili bilo kog drugog organa Udruženja;

 2. Narušavanja ugleda Udruženja. O postojanju činjenice narušavanja ugleda Udruženja odlučuje Skupština, a uzimajući u obzir relevantne dokaze;

 3. Osude za krivično delo koje ga/je čini nedostojnim/om članstva;

 4. Duže neaktivnosti člana/ice;

 5. Istupanje iz udruženja

 6. Prestanka postojanja pravnog lica

 7. Smrti

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, većinom od ukupnog broja članova i članica Skupštine, a na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu/ici se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog/njenog članstva u Udruženju.

Članstvo se automatski raskida u slučaju stečaja ili likvidacija.

Prava, obaveze i odgovornost člana/ice

Član 7.

Član/ica ima pravo da:

 1. Pokreće i razmatra sva pitanja u vezi sa ostvarivanjem ciljeva Udruženja;

 2. Koristi pomoć, podršku, i usluge Udruženja u vezi sa ostvarivanjem ciljeva Udruženja, u meri koja ne šteti interesima drugih članova Udruženja;

 3. Učestvuje u aktivnostima Udruženja, u vezi sa ostvarivanjem ciljeva Udruženja;

 4. Dobija informacije potrebne za ostvarivanje članskih prava;

 5. Upravlja poslovima Udruženja (pravo glasa i pravo da bude biran/a) u skladu sa ovim Statutom

Član/ica je dužan/na i odgovoran/na da:

 1. Učestvuje u aktivnostima i ostvarivanju ciljeva Udruženja i radu organa Udruženja;

 2. Redovno izmiruje svoje finansijske obaveze prema Udruženju, kao i da doprinosi razvoju Udruženja posredstvom ustupanja dobara i usluga, u skladu sa odlukama organa Udruženja;

 3. Daje Udruženju podatke i informacije koje Udruženje od njega osnovano zahteva radi obavljanja zakonom i Statutom predviđenih poslova i zadataka, uz poštovanje svih ograničenja predviđenih važećim propisima i internim aktima člana/ice Udruženja, u pogledu davanja informacija od strane člana/ice Udruženja;

 4. Ispunjava sve obaveze utvrđene zakonom, Statutom Udruženja i drugim opštim aktima Udruženja;

 5. U potpunosti poštuje sva opšta akta Udruženja;

 6. Čuva reputaciju Udruženja, promoviše njegove ciljeve i aktivnosti i svojim naporima i radom podržava te aktivnosti;

 7. Postupa u skladu sa odlukama organa Udruženja;

 8. Opremu i sredstva Udruženja koristi u skladu sa njihovom namenom utvrđenom Statutom i opštim aktima Udruženja.

Pridruženi/e članovi/ice Udruženja

Član 8.

Udruženje može imati pridružene članove/ice koji/e nemaju pravo glasa u Skupštini Udruženja.

Pridruženi članovi/ice Udruženja mogu biti pravna i fizička lica koja imaju slične interesne sfere poslovanja ili delovanja sa Udruženjem i koji/e doprinose ostvarivanju ciljeva Udruženja učešćem u projektima i/ili radu Udruženja.

Pridruženi/e članovi/ice Udruženja imaju pravo da prisustvuju sednicama skupštine bez prava glasa, podnose inicijative Upravnom odboru i učestvuju u aktivnostima Udruženja. Pridruženi/e članovi/ice imaju obavezu da se pridržavaju odluka organa Udruženja, kada nastupaju u svojstvu pridruženih članica udruženja.

Na način prijema u pridruženo članstvo kao i način prestanka shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta koje se odnose na način prijema članova/ica kao i uslovi prestanka članstva.

Prijatelji/ce Udruženja

Član 9.

Udruženje može imati Prijatelje/ice koji/e nemaju status člana/ice.

Prijatelji/ce Udruženja su pravna i fizička lica koja svojim radom doprinose ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Prijatelji/ce Udruženja imaju pravo da podnose inicijative Upravnom odboru, prisustvuju sednicama Skupštine bez prava glasa i učestvuju u aktivnostima Udruženja. Prijatelji/ce imau obavezu da se pridržavaju odluka organa Udruženja.

Upravni odbor utvrđuje uslove i donosi odluku o sticanju svojstva Prijatelja/ice Udruženja.

Organi Udruženja

Član 10.

Organi Udruženja su:

 1. Skupština

 2. Upravni odbor

 3. Izvršna kancelarija

 4. Direktor/ka

 5. Sektorski odbori

Funkciju ovlašćenih lica za zastupanje Udruženja vrše Direktor/ka i Zamenik/ca Direktora/ke svaki/a pojedinačno.

Udruženje može imati i druga lica ovlašćena za zastupanje o čemu Odluku donosi Upravni odbor.

Skupština

Član 11.

Skupština je najviši organ Udruženja.

Skupštinu Udruženja čine svi članovi/ice Udruženja koji su definisani članom 5 Statuta.

Redovna sednica Skupštine saziva se i održava najmanje jednom godišnje.

Članu/ici Udruženja šalje se pisani poziv za sednicu Skupštine, sa dnevnim redom i pratećim materijalima, po pravilu, najmanje 7 dana pre održavanja Skupštine. Poziv za sednicu se šalje elektronskom poštom ili preporučenim pismom na poslednju poznatu poštansku adresu i rok od sedam dana računa se od datuma slanja poziva. Rok sazivanja Skupštine može biti i kraći ako se sa tim saglase svi/e članovi/ice pisanim putem ili putem elektronske pošte.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova/ica svih članova/ica Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu Skupštine saziva Predsenik/ca Skupštine. U izuzetnim okolnosima sednicu može sazvati posebnim obrazloženjem i najmanje jedna trećina članova/ica.

Sednice Skupštine mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne i elektronske komunikacije.

Svaka odluka se može doneti i van sednice:

 • Ako svi/e članovi/ice sa pravom glasa potpišu odluku; ili

 • korišćenjem mejl komunikacije, tako što će svakom/oj članu/ici Udruženja na mejl adresu biti dostavljeni predlozi odluka koje Skupština treba da donese i ostavljen rok da se izjasni da li glasa za usvajanje odluka. Odluka se smatra donetom ukoliko više od polovine članova/ica Udruženja sa pravom glasa dostavi mejlom obaveštenje da glasa za donošenje Odluke za odluke koje se donose prostom većinom odnosno dve trećine članova/ica sa pravom glasa ukoliko se odluke donose dvotrećinskom većinom.

Sve odluke Skupštine, donete na sednici ili van sednice, potpisuje Predsednik/ca Skupštine. Funkciju Predsednika/ce Skupštine vrši izabrani/a Predsednik/ca Skupštine na Osnivačkoj skupštini. Skupština u svakom trenutku može da izabere novog/u Predsednika/cu koji/a će tu funkciju vršiti do razrešenja.

Nadležnosti Skupštine:

 1. Donosi plan i program rada Udruženja;

 2. Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

 3. Imenuje i razrešava članove/ice Upravnog odbora;

 4. Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

 5. Razmatra i usvaja finansijski plan i finansijski izveštaj;

 6. Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;

 7. Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;

 8. Donosi Poslovnik o radu Skupštine;

 9. Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna većina od ukupnog broja članova/ica, predstavljenih od strane njihovih ovlašćenih predstavnika/ca;

 10. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova/ica sa pravom glasa, koje predstavljaju njihovi ovlašćeni predstavnici/ce.

Za donošenje odluka o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova svih članova/ica.

Upravni odbor

Član 12.

Upravni odbor ima 7 članova/ica koje bira i opoziva Skupština iz redova članova/ica osnivača i članova/ica koji/e su kasnije pristupili Udruženju sa statusom Člana/ice. Pravna lica u slučaju imenovanja na mesto člana/ice u Upravnom odboru imenuju fizičko lice koja će vršiti funkciju zastupnika/ice tog pravnog lica u Upravnom odboru.

Za članove/ice Upravnog odbora imenuju se predstavnici/e članova/ica koje članovi/ice delegiraju. O predlogu odluke imenovanja člana/ice Upravnog odbora odlučuje se na sednici Skupštine.

Jedan član/ica Udruženja može da ima najviše jednog/u predstavnika/cu u Upravnom odboru koji/a ima status člana/ice Upravnog odbora.

Mandat članova/ica Upravnog odbora traje 2 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Skupština Udruženja može u svakom trenutku da razreši sa funkcije bilo kog/koju člana/icu Upravnog odbora.

Upravni odbor punopravno odlučuje ako je prisutna većina od ukupnog broja članova/ica (kvorum).

Predsednik/ca Upravnog odbora saziva i predsedava sednicama Upravnog odbora. U slučaju da predsednik/ca Upravnog odbora nije prisutan/na na sednici, prisutni članovi/ice će izabrati predsedavajućeg/u sednice Upravnog odbora na početku sednice.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova svih članova/ica.

Upravni odbor se sastaje najmanje 4 puta godišnje.

Upravni odbor Udruženja imenuje predsednika/cu Upravnog odbora iz redova svojih članova/ica, kao i zamenika/cu predsednika/ce Upravnog odbora većinom glasova od ukupnog broja članova/ica Upravnog odbora. Član/ica Upravnog odbora može odbiti da bude imenovan/a za predsednika/cu, odnosno zamenika/cu predsednika/ce Upravnog odbora.

Mandat predsednika/ce i zamenika/ce predsednika/ce Upravnog odbora traje 2 godine, osim u slučaju kada se posebnim aktom Upravnog odbora ne odluči da mandat traje kraće.

U slučaju gubljenja članstva u Upravnom odboru mandat predsednika/ce i zamenika/ce predsednika/ce Upravnog prestaje da traje.

Upravni odbor:

 1. Rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

 2. Organizuje redovno obavljanje aktivnosti Udruženja;

 3. Poverava posebne poslove pojedinim članovima/cama;

 4. Donosi finansijske odluke;

 5. Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, i drugih opštih akata Udruženja, sopstvenom inicijativom, ili na predlog najmanje tri člana/ice Udruženja i priprema predlog izmene i dopune, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

 6. Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 24. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog/u zastupnika/cu Udruženja za taj postupak;

 7. Podnosi predlog za izmenu Statuta Skupštini sa predloženim nacrtom teksta Statuta;

 8. Imenuje i razrešava Direktora/ku, zamenika/icu Direktora/ke kao i druga lica ovlašćena za zastupanje Udruženja;

 9. Nadzire rad Direktora/ke i razmatra izveštaj o radu direktora;

 10. Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja;

 11. Donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora

 12. Članovi/ice Upravnog odbora dužni su da čuvaju tajnost informacije, koje su označene od strane bilo kog organa Udruženja kao poverljive, kao i sve druge informacije koje zbog svoje prirode nisu namenjene za objavljivanje.

 13. Usvaja opšta akta Udruženja i njihove izmene i dopune;

 14. Usvaja odluke o drugim zakonskim zastupnicima/icama Udruženja

Predsednik/ca Upravnog odbora i Direktor/ka odlučuju o zapošljavanju lica u Udruženju.

Član 13.

Direktor/ka zastupa Udruženje u pravnom prometu prema svim trećim licima, u skladu sa obimom ovlašćenja utvrđenim odlukom Upravnog odbora Udruženja.

Direktor/ka Udruženja

Član 14.

Direktor/ka Udruženja vodi poslove Udruženja i zastupa Udruženje prema trećim licima.

Direktor/ka je dužan/na da zastupa interese Udruženja i postupa sa dužnom pažnjom u vođenju poslova Udruženja.

Direktora/ku bira i razrešava Upravni odbor.

Na Osnivačkoj Skupštini se bira prvi/a Direktor/ka Udruženja.

Mandat Direktora/ke je 2 godine. Broj mandata Direktora/ke je neograničen.

Nadležnosti i odgovornosti Direktora/ke su:

 1. Odgovara za zakonitost rada Udruženja;

 2. Sačinjava i potpisuje finansijske izveštaje Udruženja;

 3. Izvršava odluke Upravnog odbora;

 4. Zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima;

 5. Odgovoran/na je za sprovođenje strategije i plana aktivnosti Udruženja koji su utvrđeni od strane Upravnog odbora;

 6. Ovlašćen/a je da donosi odluke i obavlja redovne aktivnosti koje su u interesu Udruženja;

 7. Rukovodi Izvršnom kancelarijom;

 8. Obavlja druge poslove koji su mu/joj povereni od strane Upravnog odbora;

 9. Imenuje i razrešava svoje pomoćnike/ce zadužene za razna pitanja.

Direktor/ka podnosi izveštaj o svom radu kao i o radu Udruženja Upravnom odboru najmanje jednom godišnje.

Direktor/ka može da prima naknadu za svoj rad čiju visinu određuje Upravni odbor.

Direktor/ka je zakonski/a zastupnik/ca Udruženja.

Direktor/ka može imati zamenika/cu.

Sektorski odbor

Član 15.

Sektorski odbor osniva i ukida Upravni odbor Udruženja, po potrebi, i obrazuje se za određenu oblast i u okviru te oblasti:

 1. Koordinira i prati realizaciju aktivnosti Udruženja;

 2. Razmatra pitanja, daje predloge, mišljenja i stručna obrazloženja;

 3. Koordinira rad i aktivnosti koje su mu date osnivanjem od strane Upravnog odbora.

Članove/ice, predsednika/cu i podpredsednika/cu sektorskog odbora imenuje i razrešava Upravni odbor.

Trajanje mandata članova sektorskog odbora nije ograničeno.

Mandat predsednika/ice i potpredsednika/ice sektorskog odbora traje dve godine, nakon čega se može desiti ponovno imenomanje.

Upravni odbor donosi poslovnik o radu sektorskih odbora kojim se bliže uređuje način rada i odlučivanja.

Sektorski odbor podnosi Upravnom odboru godišnji izveštaj o radu najmanje jednom godišnje.

Član/ica Sektorskog odbora podnosi ostavku Upravnom odboru.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 16.

Rad Udruženja je javan i ostvaruje se putem redovnog obaveštavanja članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članstvu na sednici Skupštine Udruženja.

Član 17.

Radi ostvarenja ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima iz oblasti koje su relevantne za ostvarivanje ciljeva Udruženja, o čemu odluku donosi Skupština Udruženja.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 18.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi i na drugi zakonom dozvoljeni način, kao i prodajom svojih publikacija - privredna delatnost: 58.11 (izdavanje knjiga) i vršeći pomoćne obrazovne delatnosti - privredna delatnost 85.60.

Udruženje može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti koje su u skladu sa ciljevima rada Udruženja

Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Imovina Udruženja može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih osnivačkim aktom i ovim statutom uključujući i troškove redovnog održavanja Udruženja.

Trajanje i prestanak rada Udruženja

Član 19.

Udruženje je osnovano na neodređeno vreme.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udruženjima.

Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka Udruženja

Član 20.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom o udruženjima.

Izgled i sadržina pečata i korišćenje logoa i žigova

Član 21.

Udruženje ima pečat mnogougaonog oblika, kome su sve stranice jednake a broj stranica beskonačan. U sredini pečata je logo udruženja, a sa strane je ispisano PRIMENJENA FIZIKA I ELEKTRONIKA.

Pravo čuvanja i korišćenje pečata imaju lica ovlašćena za zastupanje Udruženja.

Udruženje ima svoj logotip i druge simbole čiju sadržinu određuje Upravni odbor Udruženja.

Udruženje može da koristi logo člana/ice samo po dobijanju njegove/njene posebne pismene saglasnosti.

Vrednosti

Član 22.

Udruženje je u potpunosti posvećeno negovanju odnosa poštovanja, poverenja, prihvatanja i tolerancije među svim učesnicima i učesnicama, kao i značaja ličnog i fizičkog integriteta svih učesnika i učesnica njegovih programa. Prijatna sredina za rad i nastavu jedan je od osnovnih preduslova za funkcionisanje Udruženja, budući da polaznice i polaznici pohađaju aktivnosti organizovane od strane Udruženja kako bi učili, sazrevali i razvijali se, a uloga svih koji sa njima rade jeste da im pruže podršku na tom putu. Svrha ovog akta je da svaka posebnost pojedinki i pojedinaca bude negovana i prihvatana, kao i da se niko ne oseća ugroženo iz bilo kog razloga. Udruženje je u takvoj atmosferi otvoreno za sve primedbe na stavove i ponašanja koji narušavaju pravila, kako bi na te primedbe blagovremeno i adekvatno reagovalo. Ovaj član, zajedno sa drugim propisima koje usvaja i sprovodi Upravni odbor, osim ako nekim aktom nije preneta nadležnost na drugo telo, služi ostvarivanju tog cilja, odnosno kreiranja sredine koja nije i ne sme da bude izvor dodatnog emocionalnog opterećenja i brige za sopstvenu dobrobit.

Član 23.

Udruženje obezbeđuje besplatnost obrazovanja pružanjem edukativnih kampova, seminara, onlajn radionica i drugih vidova rada sa mladima. Ovo uključuje besplatan smeštaj, hranu, sadržaj i druge neophodnosti. Moguće je naplatiti osiguranje učešća (participacija) i sredstva prikupljena na ovaj način se mogu koristiti za humanitarne akcije, nabavku opreme i drugih sredstava za rad, koja će kasnije biti data učesnicima i učesnicama.

U slučaju kada je zbog posebnosti projekta, ili saradnje sa drugim organizacijama ipak predviđeno plaćanje edukativnih aktivnosti odluku o suspenziji Stava 1. Člana 23. donosi Upravni odbor i odluka ima rok važenja od najduže godinu dana, nakon čega je potrebno ponovo utvrditi opravdanost odluke.

Završne odredbe

Član 24.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 25.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja od strane Osnivačke Skupštine.

Predsednik/ca Osnivačke Skupštine
Gavrilo Andrić