Politika privatnosti

Uvod

Udruženje građana - Primenjena fizika i elektronika („Udruženje“) sa registrovanim sedištem u Vršcu – („Udruženje građana - Primenjena fizika i elektronika“) poštuje privatnost korisnika svog portala pfe.rs („Portal“) i razume značaj zaštite ličnih podataka i njihove poverljivosti.

Cilj Politike privatnosti

Cilj ove Politike privatnosti je da Vas, kao korisnika Portala i Udruženja, obavestimo koje podatke o ličnosti obrađujemo, u koje svrhe, po kom pravnom osnovu i koliko dugo to činimo, kao i koja su Vaša prava u vezi sa takvom obradom.

Prihvatanjem ove politike privatnosti u svoje ime ili u ime osobe čiji ste roditelj ili staratelj dajete saglasnost na obradu vaših podataka o ličnosti odnosno podataka o ličnosti osobe čiji ste roditelj ili staratelj.

U meri u kojoj je saglasnost pravni osnov za obradu Vaših Ličnih podataka, a Vi tu saglasnost odlučite da opozovete što imate pravo da učinite u svakom trenutku, Vaši Lični podaci više se neće obrađivati nakon tog opoziva osim ukoliko za njihovu obradu postoji neki drugi pravni osnov. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade Vaših Ličnih podataka koja je vršena pre tog povlačenja.

Šta su podaci o ličnosti i koje sve lične podatke obrađujemo?

Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Ukoliko drugačije nije naglašeno, za podatke o ličnosti za koje ovom politikom navedeno da ih obrađujemo Udruženje je u ulozi rukovaoca, a u slučajevima kada je tako naglašeno Udruženje može biti u ulozi obrađivača.

Lični podaci koje koristimo prilikom Vaše posete Portalu

Prilikom vaše posete Portalu, bez obzira da li ste se prijavili kao registrovan korisnik Portala ili ne, prikupljamo sledeće podatke:

Kategorija podataka Opis podataka
tehnički podaci o pristupu web stranama vreme i datum pristupa, identifikator resursa kome se pristupa, klijentska internet adresa, naziv web klijenta, količina preuzetih podataka, informacija o uspešnosti pristupa i web sajt sa koga dolazite na naš Portal

Svrha obrade ovih podataka je da se otkriju, spreče i istraže napadi na Portal.

Lični podaci koje prikupljamo od registrovanih korisnika

Na Portalu, ili u Udruženju postoje sledeći tipovi registrovanih korisnika:

  • standardni korisnik
  • mlađi korisnik

Kada se samostalno registrujete onda ste registrovani kao standardan korisnik i samostalno dajete saglasnost o obradi podataka o ličnosti prihvatanjem ove politike privatnosti. Standardan korisnik mora imati navršenih barem 15 godina.

Mlađi korisnik je maloletno lice koje ne mora imati navršenih 15 godina, a koga registruje roditelj odnosno staratelj koji je prethodno pročitao i prihvatio politiku privatnosti.

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju za registrovane korisnike, odnosno tokom perioda prijava

Podaci o korisniku/ci za pristup portalu

Opis podataka Tipovi korisnika
Ime i prezime standardni
adresa elektronske pošte standardni
korisničko ime (koje ne mora da ukazuje na stvarno ime odnosno prezime) svi
lozinka u šifrovanom obliku svi

Podaci koji se mogu prikupljati tokom prijave na aktivnosti Udruženja

Opis podataka Tipovi korisnika
drugi podaci o prethodnim aktivnostima i iskustvima iz stručnih oblasti ili nastavnih i vannastavnih aktivnosti svi
Podaci o okolini u kojoj kandidat/kandidatkinja žive svi
škola/razred/odeljenje svi
zemlja svi
državljanstvo svi
pol svi
adresa svi
broj telefona/broj telefona staratelja svi/mlađi
datum rođenja svi
fotografija svi
ime staratelja mlađi
Email (nije uvek obavezno) svi
podaci o režimu ishrane svi

U slučaju kada je Udruženje rukovalac, svrha obrade podataka o ličnosti je ostvarivanje usluge koju Portal i Udruženje pružaju korisnicima/icama, a osnov obrade je saglasnost. U slučaju kada je drugo lice rukovalac, to lice određuje svrhu obrade i odgovorno je za ispunjavanje zakonskih obaveza rukovaoca.

Gde se čuvaju Vaši lični podaci?

Naše Udruženje i Portal koriste servise u oblaku za čuvanje podataka, a fizička lokacija opreme na kojoj se podaci nalaze je u okviru država koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka ili državama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

Bezbednost vaših ličnih podataka

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti. Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Udruženje je odredilo lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti koje može biti kontaktirano putem email adrese zastitapodataka@pfe.rs

Ko ima pristup vašim podacima - primaoci?

U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:

  • Organizator kampa, ili seminara u kome učestvujete korišćenjem Portala.
  • Administrator u okviru funkcionalnosti Portala
  • Zaposleni Udruženja, kao i honorarni i slični saradnici (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti podataka), samo u meri u kojoj je to neophodno za potrebe obrade.
  • Naši partneri, koji vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji nam pružaju određene usluge, pružaoci usluga izrade i održavanja softvera putem koga se obrađuju podaci, kao i pružaoci usluga smeštaja ili ishrane.
  • Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze

U situacijama kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu radi neko treće pravno lice kao obrađivač, ugovorom regulišemo odnose sa obrađivačima, kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti.

Koja Vam prava pripadaju u vezi sa obradom Vaših Ličnih podataka?

Pored gore-pomenutog prava na opoziv saglasnosti, pripadaju Vam, u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom, i sledeća prava u vezi sa obradom Vaših Ličnih podataka: pravo da zatražite informacije o obradi Vaših Ličnih podataka, pravo da im pristupite, pravo da tražite njihovu kopiju, pravo na ispravku, dopunu i brisanje Vaših Ličnih podataka, pravo na ograničenje njihove obrade, pravo na prenosivost Vaših Ličnih podataka, pravo na podnošenje prigovora protiv konkretne obrade Vaših Ličnih podataka i pravo na prekid njihove obrade, kao i pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta, ukoliko je primenjivo, isključivo na osnovu  automatizovane obrade.

Takođe, pripada Vam i pravo na pravna sredstva predviđena Zakonom uključujući pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i pravo na sudsku zaštitu.

Kako možete da nas kontaktirate?

Ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa informacijama sadržanim u ovoj Politici privatnosti, kao i ukoliko želite da ostvarite neko od svojih gore-navedenih prava u vezi sa obradom Vaših Ličnih podataka, možete da nas kontaktirate putem sledeće adrese elektronske pošte: zastitapodataka@pfe.rs

Izmene i ažuriranje Politike privatnosti

Možemo da izmenimo ili ažuriramo delove ove Politike privatnosti, a da vas ne obavestimo o tome unapred. Uvek proverite aktuelnu verziju Politiku privatnosti pre nego što počnete da koristite naš Portal, a kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmena ili ažuriranja. Poslednje ažuriranje ove Politike privatnosti izvršeno je 16. 02. 2022.

Pravila o upotrebi kolačića

Kolačić je mali tekstualni dokument koji se skladišti na vašem uređaju dok posećujete sajtove. Kolačiće koje mi postavljamo se nazivaju „kolačići prve strane". Takođe koristimo i „kolačiće treće strane" koji omogućavaju funkcionalnosti i karakteristike trećih strana na ili putem veb sajta (npr. personalizovano oglašavanje i analitika). U nastavku možete pronaći dodatne informacije.

Ovaj sajt, uz vašu dozvolu, koristi kolačiće treće strane za analizu korisničkog iskustva pomoću Google Analytics platforme.

Cilj ovih Pravila o upotrebi Kolačića je da vas informišemo o vrstama kolačića koje Sajt koristi, kao i o njihovoj nameni i roku njihovog važenja, te kako njima možete upravljati i kako ih brisati, odnosno blokirati.

Vrste kolačića

Ime kolačića Rok važenja Namena Vrste kolačića
tracking zauvek Čuva izbor korisnika o kolačićima treće strane funkcionalni kolačić
_ga dve godine Analitički kolačić za praćenje posetilaca putem Google Analytics platforme kolačić treće strane

Funkcionalni kolačići

Funkcionalni kolačići su kolačići neophodni za pravilno funkcionisanje Sajta i ne sadrže nikakve identifikujuće informacije o korisniku.

Kolačići performansi

Kolačići performansi prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste Portal u anonimnom i enkriptovanom obliku. Koriste se za poboljšanje funkcionisanja sajta.

Bezbednosni kolačići

Bezbedonosni kolačići omogućavaju pojedincu bezbedno logovanje i korišćene Portala kao registrovani korisnik.

Kolačići treće strane

Kolačići treće strane beleže vaše posete našem Portalu. Treća strana će koristiti ovu informaciju kako bi ocenili vaše korišćenje našeg Portala i kako bi prikupljali izveštaje o vašim aktivnostima.

Upravljanje kolačićima i brisanje kolačića

Podešavanjem svog internet pretraživača možete da blokirate kolačiće, ali imajte u vidu da time možete onemogućiti korišćenje svih ili nekih funkcionalnosti Sajta.

Internet pretraživač možete da podesite tako da se većina kolačića ne može uskladištiti u Vašem uređaju i/ili tako da će njihovom eventualnom uskladištenju svaki put prethoditi pitanje upućeno Vama da li ste saglasni da Kolačići budu omogućeni. Takođe možete da u bilo kom trenutku izbrišete ponovno omogućene Kolačiće.

Kako onemogućiti kolačiće u različitim veb pregledačima (browser-ima):

https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

Ako želite zabraniti buduće čuvanje kolačića na vašem uređaju (mobilni i/ili računar), možete blokirati kolačiće u podešavanju web pregledača.

Ukoliko želite da saznate još o kolačićima, ciljanom marketingu i kako da ih isključite pročitajte sledeće: